Vật liệu lọc Eheim Substrat P ro (hộp 1L)

350,000

HỘP 1L

EHEIM SUB STRAT P RO với cấu trúc bao gồm thủ y tin h kết dính ng ọc t rai, dạ ng h ình c ầu cu ng c p một lượng lớ n m ật độ vi sinh và lợi kh uẩn trú ngụ, do đó các kho ảng trố ng trong bộ lọc có thể được sử dụng trọ n v ẹn. – Nhờ m ật đ ộ vi s inh và vi kh uẩn hữu ích khá lớn, nên tiế n tr ình p hân h ủy am monia, nit rite trở nên d ễ dà ng h ơn và do đó, khoảng thời gian bả o t rì của Eheim Su bstrat Pro cũng ké o d ài h ơn.

_ Tá c Dụ ng Sản Phẩm: – Vật Liệu Lọc EHEIM Substrat P ro là vật liệu lọc chuyên k hử các chất đ ộc trong nước như ni trit, ni trat,amo niac…. Giúp mô i trườ ng nước trong sạch ổ n đị nh và ph òng ch ống h ạn c hế các bệ nh ở cá. Vật Liệu Lọc EHEIM Sub strat P ro c ực k ỳ hiệ u qu ả trong việc lọc nước ,sử dụng sẽ không phải vệ sinh thườ ng x uyên như vật liệu lọc thông thường Vật Liệu Lọc EHEIM Subs trat P ro là 1 trong những vật liệu lọc t ối ư u h àng đầ u t hế gi ới. – Eheim Subs trat P ro phù hợp cho cả bể cá nước m ặn và nước n gọt, có thể v ệ si nh và tá i sử dụng. Hướ ng d ẫn sử d ụng: Cho vào ng ăn lọc, 1L subst rate pr o có thể lọc được cho hồ 100l-300L

còn 1000 hàng

Mã: eheimsubstratpro1l Danh mục: