Seachem Alkaline Regulator ổn định ph 7.1 -7.6 cho kim long quá bối

300,000

Seachem Alkaline Regulator giúp điều chỉnh độ pH đến pham vi có tính kiềm

( 7.1 – 7.5 ) .Danh mục: